O projekcie

Projekt ma na celu zbliżyć ludzi należących do różnych pokoleń, spowodować lepsze rozumienie siebie wzajemnie i zachęcenie do wspólnego, twórczego działania. We współczesnym świecie uwidocznił się problem wyobcowania starszych osób, ponieważ już nie tak często tworzymy wielopokoleniowe domy, w których dzieci wychowują się w obecności dziadków - często bywających niezdarnymi, chorymi. Więzi międzypokoleniowe słabną, ponieważ nie przebywamy ze sobą, nie rozmawiamy i nie rozumiemy siebie nawzajem. Poprzez długoterminową współpracę na wielu płaszczyznach "seniorów" z "juniorami", chcemy doprowadzić do porozumienia i twórczej wymiany poglądów i doświadczeń. Te różnorodne płaszczyzny to m.in. zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, spotkanie z językoznawcą i psychologiem - dzień z gwarą wielkopolską i gwarą młodzieżową (różnice w sposobie komunikacji - trening komunikacji międzypokoleniowej), wizyta w Muzeum Regionalnym - zajęcia warsztatowe z historii regionalnej, koncert, który będzie zaspokajać gusty starszego i młodszego pokolenia poprzez prezentowanie wykonawców, łączących w swej twórczości "stare" z "nowym" i prezentacja filmów w lokalnym kinie, które obejmą swą tematyką zagadnienia współbycia osób, reprezentujących różne pokolenia.

Dostrzegamy na terenie Jarocina następujące problemy i potrzeby, które chociaż częściowo powinna rozwiązać realizacja aplikowanego projektu:
 • coraz większe wykluczenie społeczne osób starszych i brak aktywności,
 • uboga oferta zajęć skierowanych do osób w podeszłym wieku,
 • mały udział ludzi starszych w wydarzeniach kulturalnych,
 • znikomy udział osób starszych w wolontariacie,
 • trudności komunikacyjne pomiędzy pokoleniami, nieznajomość wzajemnych światów - w tym słownictwa i sposobów porozumiewania się,
 • samotność a tym samym brak lub ograniczony kontakt z dziećmi, wnukami i osobami młodymi, a z drugiej strony brak wolnego czasu ze względu na nadmierne obowiązki, którymi obciąża się osoby starsze.

Wśród przyczyn aktualnej sytuacji należy wymienić:
 • dyskryminację osób starszych na rynku pracy ze względu na wysokie bezrobocie i preferowanie ludzi młodszych,
 • preferowanie w ofercie kulturalnej osób młodszych z powodów ekonomicznych (łatwość w dostępie do środków oraz zubożenie emerytów) i praktycznych (łatwość w dotarciu do adresata i skłonienie go do aktywności - wielu animatorów jest nauczycielami więc naturalnie współpracuje z młodzieżą na płaszczyźnie szkół),
 • przyczyny cywilizacyjne: erozja rodzin, emigracja zarobkowa, postęp techniczny powodujący zagubienie,
 • skrajne "eksploatowanie" dziadków i babć w procesie opieki nad dziećmi jak i drenowanie portfeli emerytów przez zubożałe rodziny.

Podczas warsztatów plastyczno - teatralnych organizowanych latem 2010 i wcześniejszych projektów, okazało się, że wśród uczestników znalazły się osoby zarówno w podeszłym wieku, jak i bardzo młode - szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia. Mimo obaw wspólna praca i jej końcowe efekty zaskoczyły wszystkich. Dojrzałość spotkała się z brakiem doświadczenia i świeżością. Spędzony wspólnie czas zachęcał do wielogodzinnych rozmów. Panowała rodzinna atmosfera. Wielu z uczestników było samotnymi osobami, które po skończonym projekcie często pytały o kontynuację - nie o charakterze jednorazowym.

Projekt pozwala na uczestnictwo ze swoim dziadkiem, babcią, wnuczkiem, czego efektem będzie zbliżenie się do siebie. Kolejnym zamierzonym efektem jest zaangażowanie seniorów w działania organizacyjne, związane z projektem i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym (koncerty, filmy, spektakl). Adresatami są przede wszystkim dwa pokolenia ludzi, a więc seniorzy i osoby młode.

Społeczeństwo Jarocina się starzeje. Organizowane są dla osób starych, samotnych grupy w ramach Uniwersytetu III wieku zajęcia, ale nie zaspokajają one potrzeb wszystkich osób - np. brak zajęć o charakterze teatralnym. Podczas letniego pleneru malarskiego spotkał nas sukces wynikający z ciekawego efektu współpracy osób bardzo młodych i starszych. Okazało się, że taka forma współpracy jest możliwa i pożądana. Ponadto osoby te często mieszkają same i mają ograniczony kontakt z dziećmi i wnukami. Rynek pracy dyskryminuje ich ze względu na wysokie bezrobocie i preferowanie ludzi młodszych. Projekt pozwala na uczestnictwo ze swoim dziadkiem, babcią, wnuczkiem, czego efektem będzie zbliżenie się do siebie. Mogą, ale nie muszą być to ludzie spokrewnieni. Młodzi często nie znają potrzeb starszych osób, nie rozumieją także ich stylu życia, poglądów i nawet - sposobu komunikacji. Brak empatii i chęci kontaktu budzi wzajemne niechęci. Aby się lepiej poznać, trzeba stworzyć więzi, a to zawsze kosztuje i niesie ze sobą odpowiedzialność. Ten projekt to także nauka wzajemnej odpowiedzialności. Ze względu na charakter , jego "wytworami" będą spektakle, wystawy, projekcje filmu i koncert, w związku z tym adresatem jest także społeczność Jarocina i okolic, którą pragniemy zapoznać z problematyką projektu. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji.

Cele nadrzędne:
 • twórcza współpraca osób w różnym wieku,
 • integracja seniorów z juniorami,
 • aktywizacja osób starszych,
 • zwiększenie twórczej aktywności.

Cele zostaną osiągnięte poprzez wspólną pracę i uczestniczenie przy następujących elementach projektu:
 • tworzenie wielopłaszczyznowego projektu plastycznego (zajęcia plastyczne i plenery), którego efektami będą wystawy prac,
 • zajęcia teatralne (cykliczne zajęcia z instruktorem i warsztaty letnie) zakończone zrealizowaniem spektaklu o tematyce projektu - "stare z nowym",
 • uczestnictwo w życiu kulturalnym (koncert, filmy, wystawy, spektakle),
 • trening komunikacji - spotkanie z psychologiem i językoznawcą,
 • poznanie historii najbliższej okolicy - warsztaty w Muzeum Regionalnym i Pałacu Radolińskich.

Zasadniczym sposobem realizacji postawionych sobie celów będzie zaangażowanie ludzi starszych do aktywności przy realizacji poszczególnych elementów projektu poprzez działania wolontariackie polegające na:
 • pomocy przy koordynacji poszczególnych zadań,
 • szeroko rozumianej opiece nad młodszymi uczestnikami zajęć.


© 2011-2012  Stowarzyszenie Jarocin XXI

Webadmin: JaMic